2018 YILI BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

    1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 ncı maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevleri doğrultusunda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından yetki çevrelerindeki adli ve idari yargı mercileri, icra ve iflas müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere 2018 Yılı Bölge Bilirkişi Listeleri oluşturulmuştur.

   2. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince; 1 Ocak 2018 günü itibariyle adli ve idari yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan yeni listelerden görevlendirilecektir.

    3. Görevlendirmeyi yapan merciin, kendi bölge bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilecektir.

    4. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, görevlendirmeyi yapan mercii, diğer bölge kurulları bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10 uncu maddenin (d), (e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilecektir.

    5. 1 Ocak 2018 tarihine kadar 2017 yılı için hazırlanan mevcut bilirkişi listelerine göre bilirkişi görevlendirilmesine devam olunacak olup bu bilirkişiler kendilerine verilen görevleri tamamlayacaklardır.

    6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilanen duyurulur.

  • PROJELER
SİTEMİZİ
 
2017 | T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA