Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu

Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkan ve Üyeleri
 

Vedat BOZKURT (Başkan)
Davut ZERMAN (Üye)
Murat SARIKAYA (Üye)
Ahmet YERLEŞMİŞ (Üye)
Hakan ERGÜN (Üye)
Adnan KARAMAN (Üye)


Yetki Çevresi

Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfaİletişim

Zeytinli Mahallesi 79002 No.lu Cadde Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefon: (0342) 290 30 00 / 6806-6809

Faks: (0342) 502 09 67

Web Site: gaziantepbbk.adalet.gov.tr
 

Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri

1. Bilirkişilik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

2. Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek.

3. Sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilik listelerini oluşturmak.

4. Bilirkişilerin sicil ve listeden çıkarılmasına karar vermek.

5. İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişilerin denetimini yapmak ve performansını ölçmek.

6. Özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik faaliyetinde bulunmalarına izin vermek, izinlerini iptal etmek, bilirkişiliğe ilişkin faaliyet ve raporlarını denetlemek.

7. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri

1. Bölge kurulunun uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak.

2. Bölge kurulu kararlarını uygulamak.

3. Bölge kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek; Kurul üyelerinden en az ikisinin imzası ile verilecek önerileri gündeme almak.

4. Bilirkişiliğe kabul edilenlerin sicil ve listeye kayıt işlemlerini yürütmek.

5. Sicil ve listeden çıkarılmasına karar verilen bilirkişilerle ilgili işlemleri yürütmek.

6. Bilirkişilik temel ilkeleri ile etik ilkeleri ihlal ettiği iddia edilen bilirkişiler hakkında başvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak veya yaptırmak.

7. Bilirkişilere veya bilirkişilik için başvuru yapanlara ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlardan istemek, gerektiğinde ilgilileri davet etmek ve dinlemek.

8. Bölge kurulu yazı işleri müdürlüğü personelini denetlemek.

9. Bölge kurulunun diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği hâlinde çalışmasını sağlamak.

10. Bilirkişi raporlarını belirlenen esaslar dâhilinde arşivlemek.

11. Yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Bakanlığa sunmak.

12. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.