Görevlerimiz

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 6'ncımaddesi uyarınca;

1. Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek.

2. Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri belirlemek.

3. Bilirkişilerin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri belirlemek.

4. Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeleri ve hazırlayacağı raporların standardını belirlemek.

5. Bilirkişilik temel eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, eğitim verecek eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurumların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin vermek, bu kurum ve kuruluşları listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak.

6. Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini dikkate alarak bilirkişilik temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu kişilerin listesini oluşturmak ve yayımlamak.

7. Bilirkişilerin denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

8. Bilirkişiliğe kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek.

9. Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesini belirlemek ve her yıl güncellemek.

10. Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısını belirlemek.

11. Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri belirlemek.

12. Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin temel ve alt uzmanlık alanları ile yetki çevrelerini belirlemek.

13. Bilirkişiliğe kabul şartları bakımından 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde aranan asgari çalışma süresini, temel ve alt uzmanlık alanlarına göre artırmak.

14. Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlamak.

15. Görev alanına giren konularda bilim komisyonları veya çalışma grupları oluşturmak.

16. Danışma Kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek.

17. Bilirkişilikle ilgili uygulamaları izlemek, sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.

18. Bilirkişilik alanında her türlü istatistiki veriyi toplamak ve bu alana ilişkin planlamaları yapmak.

19. Bilirkişilik sicilini ve listesini tutmak.

20. Bilirkişilikle ilgili yayınlar ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.

21. Bilirkişiliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panel gibi bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.

22. Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak.

23. Bilirkişilik listelerinden çıkarılanlar ile bilirkişilik yapmaktan yasaklananların listesini tutmak ve yayımlamak.

24. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

Daire Başkanlığımızın görevleri kapsamındadır.