Hakkımızda

03.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Kanunun 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Bilirkişilik Daire Başkanlığı” kurulmuş olup, 07.12.2016 tarihi itibariyle Bilirkişilik Daire Başkanı görevine başlamıştır.

Daire Başkanlığı, bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşmaktadır.

Daire Başkanlığı nezdinde, Kanun ve Yönetmelikle verilen bilirkişilik faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere; Bilirkişilik Hizmetler Bürosu, Sicil Bürosu ve Eğitim Bürosu kurulmuştur.

Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bilirkişilikle ilgili tavsiye niteliğinde karar almak üzere oluşturulan ve yüksek yargı organları, ilk derece mahkemeleri, üniversiteler, meslek odaları ve meslek birliklerinden temsilcilerin yer aldığı 28 kişiden müteşekkil ve başkanlığını Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısının yapmakta olduğu “Bilirkişilik Danışma Kurulu”nun sekretaryası da Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir.