Bilirkişilik Temel Eğitimi Veren Eğitim Kuruluşlarının 2019 Yılı Faaliyet Raporu Göndermelerine İlişkin Duyuru

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı


   Bakanlığımız 169 sayılı Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesinin 16 ncı maddesinde “Eğitim kuruluşları her yıl Ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim programına ilişkin; 

   a) Eğitim programı sayısı,

   b) Eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısı,

   c) Eğitim alan kişilerin adı ve soyadı, unvanları, uzmanlık alanları ve meslekleri,

   ç) Eğitim veren kişilerin adı ve soyadı ile imzalarını içerir ders çizelgeleri,

   d) Eğitim verilen yerleri,

   e) Eğitim sonu değerlendirme anketlerini içerir faaliyet raporunu Bilirkişilik Daire Başkanlığına sunar.” hükmü ile 18 inci maddesinde “Yıllık faaliyet raporunu sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunarak iki hafta süre verilir. İhtarda raporun verilen süreye rağmen sunulmaması halinde Bilirkişilik Daire Başkanlığınca eğitim izninin iptal edileceği hususu belirtilir.” hükmü amirdir.

   Bu itibarla;

   Bilirkişilik temel eğitim kuruluşu olarak, bir önceki yıl içinde (01/01/2019-31/12/2019)  gerçekleştirdiğiniz eğitim programına ilişkin;

   a) Eğitim programı sayısı ile eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısını (Ek-1),

   b) Eğitim alan kişilerin adı ve soyadı, unvanları, uzmanlık alanları ve mesleklerini (Ek-2),

   c) Eğitim veren kişilerin adı ve soyadı ile imzalarını içerir ders çizelgelerini(Ek-3) (imzaları içeren ders çizelgeleri ayrıca taranarak iletilecektir.),

   ç) Eğitim yerlerini (Ek-4),

   d) Eğitim sonu değerlendirme anketleri (Ek-5),

   e) Kursiyer değerlendirmelerini (Ek-6),içeren ve e-posta ekinde bulunan tabloların doldurularak en geç 31/01/2020 tarihine kadar bilirkisilikdb@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

   Saygıyla duyurulur.