Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Veren Eğitim Kuruluşlarının 2019 Yılı Faaliyet Raporu Göndermelerine İlişkin Duyuru

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı


   Bakanlığımız 171 sayılı Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesinin 17 nci maddesinde “Eğitim kuruluşları her yıl Ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim programına ilişkin; 

   a) Eğitim programı sayısı,

   b) Eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısı,

   c) Eğitim alan kişilerin adı ve soyadı, unvanları, uzmanlık alanları ve meslekleri,

   ç) Eğitim veren kişilerin adı ve soyadı ile imzalarını içerir ders çizelgeleri,

   d) Eğitim verilen yerleri, içerir faaliyet raporunu Bakanlığa sunar.”hükmü ile 18 inci maddesinde“Yıllık faaliyet raporunu sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunarak on beş gün süre verilir. İhtarda raporun verilen süreye rağmen sunulmaması halinde Bakanlıkça eğitim izninin iptal edileceği hususu belirtilir.”hükmü amirdir.

   Bu itibarla;

   Konkordato Komiserliği temel eğitim kuruluşu olarak, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiğiniz eğitim programına ilişkin;

   a) Eğitim programı sayısı ile eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısını (Ek-1),

   b) Eğitim alan kişilerin adı ve soyadı, unvanları, uzmanlık alanları ve mesleklerini  (Ek-2),

   c) Eğitim veren kişilerin adı ve soyadı ile imzalarını içerir ders çizelgelerini (Ek-3) (imzaları içeren ders çizelgeleri ayrıca taranarak iletilecektir.),

   ç) Eğitim yerlerini (Ek-4), içeren ve e-posta ekinde bulunan tabloların doldurularak en geç 31/01/2020 tarihine kadar bilirkisilikdb@gmail.com  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

   Saygıyla duyurulur.